Informace o cookies na této stránce
ABC dieta potřebuje Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.

Obchodní podmínky

při účasti klienta na stravovacích programech abcDiety – AbecedaZdraví s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Abeceda Zdraví, s.r.o.

se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČO 27710211, DIČ CZ27710211,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 213973,

jednající Janou Haklovou – jednatelkou společnosti, e-mail: info@abcdieta.cz – je obchodní

společností, (dále jen „Společnost“)

 

I.Vymezení základních pojmů

1. Abeceda Zdraví,s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, 128 00, IČ 27710211 (dále též jen „Společnost“) je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 213973, zastoupená Janou Haklovu – jednatelkou.

2. „Klient“ je osoba, zaregistrovaná prostřednictvím webové prezentace www.abcdieta.cz u Společnosti jako osoba mající zájem o služby poskytované Společností, tj. o komplexní a pravidelné stravování prostřednictvím nutričně vyvážených a po zdravotní stránce hodnotných potravin.

3. Stravovací programy abcDiety (dále též jen „programy abcDiety“) je jedinečný systém individuálního stravování, s důrazem na zdravou výživu, nutriční vyváženost přijímaných potravin a fyzicky aktivní přístup klienta k životu. Programy abcDiety spočívá v denních dodávkách setu jídel v rámci klientem zvoleného počtu denních cyklů, a to na místo a v čase určeném klientem. Pro maximální efektivitu programu abcDiety je Společností doporučována předchozí návštěva jednoho ze spolupracujících výživových poradců. Výživoým podradcem získané poznatky (např. BMI, procento tuku v těle, atd.) umožní Společnosti doporučit klientovi nejoptimálnější výběr z dodávaných jídel, resp. stravovacích variant programu abcDiety.

4. Denní set jídel (dále též jen „Zboží“) je plnohodnotná, nutričně vyvážená strava pro jeden den, dodávaná klientovi Společností v rámci programu abcDieta. Zboží nabízeno v několika variantách programu abcDieta uvedených na webových stránkách www.abcdieta.cz.


 

II. Úvodní část

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) upravují smluvní vztahy mezi Společností a Klienty programů Společnosti. Každý takový smluvní vztah dále jen “Kupní smlouva”. Obchodní podmínky se vztahují pouze na Kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek uskutečněných prostřednictvím webových stránek Společnosti www.abcdieta.cz nebo emailovou komunikací na e-mailem: info@abcdieta.cz, nebo telefonicky na infolince Společnosti na telefonním čísle: +420 733 178 645. Před uzavřením Kupní smlouvy je Klient povinen seznámit se s Obchodními podmínkami, s podmínkami jednotlivých programů uvedených na webových stránkách www.abcdieta.cz a s aktuálním ceníkem programů uveřejněným na webových stránkách www.abcieta.cz .

Společnost upozorňuje Klienta a Klient bere na vědomí, že v jídelníčcích denních setů jídel se mohou vyskytnout potraviny, které jsou zdrojem následujících alergenů:

 • obiloviny obsahující lepek

 • korýši a výrobky z nich

 • vejce a výrobky z nich

 • ryby a výrobky z nich

 • jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

 • sójové boby (sója)

 • mléko a výrobky z něj

 • suché skořápkové plody (tj. Mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich)

 • celer a výrobky z něj

 • hořčice a výrobky z ní

 • sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 • vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

 • měkkýši a výrobky z nich.

V případě, že Klient trpí alergií na některou z výše uvedených potravin, je povinen telefonicky kontaktovat Společnost, o tomto ji informovat, přičemž bude současně dohodnut další postup a řešení takové situace. Pokud má Klient silnou alergii na jakoukoli potravinu či její složku, Společnost důrazně nedoporučuje využívat žádny program z nabídky Společnosti. Společnost jakkoli neodpovídá za případné komplikace a následky na straně klienta způsobené obsahem shora uvedených potravin v denních setech jídel. Společnost má současně právo průběžně výše uvedený seznam potravin upravovat a doplňovat, přičemž klient je proto povinen tento seznam průběžně sledovat, aby byl vždy aktuálně informován o možných potravinách v denních setech jídel, které jsou zdrojem alergenů.

III.Vznik smlouvy

1. Klient vyjadřuje vůli účastnit se programu abcDietou objednávkou učiněnou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. konkrétně webových stránek Společnosti www.abcDieta.cz, e-mailem zaslaným na info@abcdieta.cz, nebo telefonicky (dále též jen „Objednávka“). V Objednávce musí být klientem zejména uvedeno:

a) stravovací varianta programu abcDieta

b) počet denních cyklů, během nichž má zájem o účast na programu abcDieta,

c) místo dodávání zboží,

d) čas dodávání zboží

2. Objednávka sama nezakládá účast Klienta na programu abcDieta. Na Objednávku klienta se Společnost zavazuje reagovat a e-mailem nebo telefonicky potvrdit její přijetí nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení. Odesláním Objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami, plně jim porozuměl a zavazuje se jimi řídit.

3. Potvrzením Klientovy objednávky dle odst. 2 této části Smluvních podmínek je mezi Klientem a Společností uzavřena Smlouva o účasti na programu abcDieta, přičemž smluvní vztah touto smlouvou založený se řídí těmito Smluvními podmínkami a údaji uvedenými Klientem v Objednávce dle odst. 1 této části smluvních podmínek.


 

III.Cena za účast na programu abcDieta

1.Výše ceny za účast na programu abcDieta po dobu jednoho cyklu, tj. po počet dní zvolených Klientem v rámci Objednávky dle části II. odst. 1 těchto Smluvních podmínek, je tvořena součtem dvou položek, jejichž výše je sjednána mezi Společností a Klientem následovně:


 

 1. První, stálou položku tvoří náklady na výrobu Zboží a balné. Ceny za jednotlivé programy (denní cykly) jsou uvedeny na webu www.abcdieta.cz, přičemž souhrnná cena za klientem objednané cykly denních setů jídel je součástí objednávky.

 2. Druhou, pohyblivou položku tvoří náklady na dopravu zboží na místo dodání zvolené Klientem v Objednávce. Ceny za dopravu jsou uvedeny na webu www.abcdieta.cz, přičemž cena Klientem zvoleného způsobu dopravy je součástí objednávky. V případě, že je jako místo dodání zboží klientem určeno místo mimo území hl. města Prahy, bude výše pohyblivé položky sdělena Společností Klientovi v reakci na jeho objednávku, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podání, a to na základě údajů obdržených od dopravce, když v takovém případě se k uzavření Smlouvy o účasti na programu abcDieta vyžaduje zaslání souhlasu Klienta se Společností sdělenou cenou dopravy, přičemž nesdělí-li Klient tento souhlas Společnosti do 3 dnů od sdělení ceny dopravy mimo území hl. m. Prahy, není zaslání tohoto souhlasu pro uzavření Smlouvy o účasti na programu abcDieta účinné a k uzavření Smlouvy o účasti na programu abcDieta nedojde, nedohodou-li se klient a Společnost jinak.

Veškeré ceny jsou na www.abcdieta.cz uváděny včetně DPH.

2. Výše nákladů na dopravu zboží, tj. výše pohyblivé položky ceny za účast na programu abcDieta, je sjednána nezávisle na konkrétním počtu dopravovaných denních setů jídel v rámci jedné dodávky. Výše této položky tak zůstává stejná, ať už je na určené místo dodání dopravován set jeden, nebo např. setů pět.

3. Cena za účast na programu abcDieta, tj. součet stálé a pohyblivé položky, je cenou úplnou a konečnou, pokrývající veškeré náklady spojené s řádným plněním povinností Společnosti v rámci programu abcDieta.

4. Cenu za účast na programu abcDieta, může klient uhradit následujícím způsobem:

 1. bezhotovostním převodem na peněžní účet Společnosti č. 266026670/0300, vedený u ČSOB, a.s., za den úhrady sjednané ceny se v tomto případě rozumí den připsání její celkové výše na shora uvedený peněžní účet Společnosti.

 2. v hotovosti kurýrní službě, na základě vystaveného daňového dokladu.

5 . V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Společnost odmítnout dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.

IV.Doba účasti klienta na programu abcDieta

1. Klient je oprávněn účastnit se programu abcDieta po dobu tolika denních cyklů, za kolik jím byla zaplacena sjednaná cena. Uplynutím posledního dne posledního denního cyklu, za který bylo klientem zaplaceno, právo klienta na účast na programu abcDieta zaniká.

2. Klient je povinen vyčerpat obsah programu abcDita ve lhůtě, jež se rovná počtu dnů odpovídajících trojnásobku objednaných a zaplacených denních cyklů (např. při objednání a zaplacení 10 denních cyklů by lhůta k jejich vyčerpání činila 30 dnů) počínaje prvním dnem účasti klienta na programu abcDieta. Uplynutím této lhůty nárok na čerpání programu abcDieta zaniká. V případě nesplnění povinnosti klienta dle tohoto odstavce smluvních podmínek, tj. nevyčerpání denních cyklů programu abcDieta v dané lhůtě, je společnost oprávněna požadovat po klientovi smluvní pokutu dle části IX., odst. 1 těchto smluvních podmínek.

3. Program abcDieta primárně probíhá pouze v rámci denních cyklů, které jsou standardně 5 a více denní, není-li v konkrétním případě sjednáno mezi Klientem a Společností jinak. (i) Klient však má možnost přerušit svou účast na programu abcDieta, když Společnost na písemné či emailem podané sdělení klienta přeruší dodávky zboží, a to na období ve sdělení uvedené, které však nesmí být delší 6 měsíců ode dne doručení žádosti Klienta o přerušení Společnosti. Žádost Klienta je však nutno doručit v uvedené formě Společnosti minimálně 72 hodin před přerušením účasti. Společnost je povinna přijetí sdělení bez zbytečného odkladu telefonicky či emailem klientovi potvrdit. (ii) Pokud klient, který přerušil svoji účast na programu abcDieta na dobu delší 40 dnů ode dne posledního objednaného denního setu jídel, bez toho aniž by předem o přerušení účasti na programu abcDieta požádal Společnost, nebo pokud klient nepokračuje v čerpání denních setů jídel po uplynutí šesti měsíců ode dne jeho žádosti o přerušení účasti Klienta na programu abcDieta, končí uplynutím uvedené lhůty účast daného Klienta na programu abcDieta, a to bez jakéhokoli nároku Klienta na dodání zboží, náhradní či jiné plnění či vrácení již zaplacené ceny za účast na programu abcDieta.

V. Místo dodání zboží

1. Společnost se zavazuje po celou dobu trvání účasti klienta na programu abcDieta, tj. po dobu tolika denních cyklů, za kolik jich byla Klientem uhrazena cena za účast na programu abcDieta, dodávat Klientovi denní sety jídel do místa plnění určeného Klientem v objednávce (dále též jen „místo dodání“). Na klientem určeném místě dodání zboží je přitom závislá cena za účast na programu abcDieta, konkrétně její pohyblivá položka, viz. část III. odst. 1, písm. b) a odst. 2 těchto smluvních podmínek.

2. V případě, dojde-li k požadavku Klienta na změnu zvoleného místa dodání, je klient tuto skutečnost povinen ohlásit Společnosti nejpozději do 09:59, dva pracovní dny před dnem doručení Zboží formou SMS nebo telefonicky na telefonní číslo 733 178 645 nebo na e-mail: info@abcdieta.cz Po 10.hodině není již možní změnit místo doručení. Společnost není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.

VI. Čas dodání zboží

1. Denní set jídel bude na určené místo dodáván v časovém rozmezí dle volby klienta vyjádřené v Objednávce (dále též jen „čas dodání“). Klient má možnost zvolit si čas dodání pouze z jedné z možností uvedených v Objednávce.

2. V případě, dojde-li k požadavku Klienta na změnu zvoleného místa dodání, je klient tuto skutečnost povinen ohlásit Společnosti nejpozději do 09:59, dva pracovní dny před dnem doručení Zboží formou SMS nebo telefonicky na telefonní číslo 733 178 645 nebo na e-mail: info@abcdieta.cz Po 10.hodině není již možní změnit místo doručení. Společnost není povinna nahrazovat Zboží dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.

3. V případě, že Zboží nebude klientem v určeném místě a čase klientem řádně převzat, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „pověšením na kliku“, kdy se má za to, že Klient Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Klientovi přechází na klienta nebezpečí škody na Zboží.

VII. Povinnosti Společnosti

Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi při jeho účasti na programu abcDieta nezbytnou součinnost a vždy mít na zřeteli účel programu abcDieta, kterým je napomoci Klientovi při získávání a dodržování správných stravovacích návyků a podpořit jej v jeho snaze o aktivní přístup k životu. Za tímto účelem je Společnost zejména povinna:

 1. předem, prostřednictvím prezentace programu abcDieta na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz, seznámit Klienta s obsahem programu,

 2. zajistit v určeném místě a čase plnění dodání Zboží Klientovi. Návod na přípravu a skladování zboží je Společnost povinna po celou dobu trvání účasti Klienta na programu abcDieta ponechat na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz,

 3. v případě, změní-li Klient trvale nebo přechodně místo či čas dodání denního setu jídel, a bude-li o tom Společnost v souladu s těmito smluvními podmínkami včas informovat, dodat denní set jídel klientovi na jím nově uvedené místo či v nově uvedeném čase,

 4. Společnost se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu Zboží.

 5. chránit data a osobní údaje Klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji Klienta v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a data takto získaná používat toliko za účelem poskytování řádného plnění dle smlouvy a marketingovým účelům Společnosti v oblasti zdravé výživy a stravování,

 6. účinně a rychle řešit jakoukoliv výtku či reklamaci Klienta ohledně zboží dodávaného na základě Smlouvy. Při případné reklamaci zboží se Společnost zavazuje postupovat v souladu s Reklamačním řádem Společnosti, umístěném na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz,

 7. vrátit Klientovi poměrnou část uhrazené ceny ve vazbě na důvodné odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14ti pracovních dní.

VIII. Povinnosti klienta

Klient se zavazuje poskytnout Společnosti v rámci své účasti na programu abcDieta potřebnou součinnost a vždy mít na zřeteli účel programu abcDieta, kterým je získání a dodržování správných stravovacích návyků a aktivního přístupu k životu jeho účastníků. Za tímto účelem je klient zejména povinen:

 1. uhradit Společnosti Kupní cenu na základě vystaveného daňovému dokladu v hotovosti rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti pod variabilním symbolem určeným ve faktuře, kterou Společnost klientovi zašle na na emailovou adresu klienta uvedenou v objednávce. Kupní cena je splatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, před dodáním zboží, a to v termínu uvedeném ve faktuře.

 2. v souladu s těmito závaznými smluvními podmínkami vyčerpat obsah programu abcDieta ve lhůtě dle části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek,

 3. v souladu s těmito závaznými smluvními podmínkami informovat Společnost nejméně 48 hodin předem o případné změně místa či času dodání zboží,

 4. v souladu s těmito závaznými smluvními podmínkami informovat Společnost nejméně 72 hodin předem o případném přerušení své účasti na programu abcDieta (jedná se o program v režimu KLASIK – tedy bez výjimek)

- Změny či zrušení KLASICKÝCH REŽIMŮ uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. – 9:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne.

- Změny či zrušení KLASICKÝCH REŽIMŮ uskutečněné v rozmezí 10.00 hod. – 23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit čtvrtého dne po uplynutí daného pracovního dne

 1. v souladu s těmito závaznými smluvními podmínkami informovat Společnost nejméně 96 hodin předem o případném přerušení své účasti na programu abcDieta (jedná se o program v režimu VEGETARIÁNSKÝ, DIABETICKÝ, BEZLEPKOVÝ, BEZLAKTÓZOVÝ, KETO, JATERNÍ

-Změny či zrušení REŽIM VEGETARÁNSKÝ, BEZLEPKOVÝ, BEZLAKTÓZOVÝ, DIABETICKÝ, KETO, JATERNÍ uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. – 9:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne.

-Změny či zrušení REŽIM VEGETARÁNSKÝ, BEZLEPKOVÝ, BEZLAKTÓZOVÝ, DIABETICKÝ, KETO, JATERNÍ uskutečněné v rozmezí 10.00 hod. – 23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit čtvrtého dne po uplynutí daného pracovního dne.

 1. během své účasti na programu abcDieta být v určeném čase dodání vždy na místě dodání zboží za účelem jeho převzetí od doručitele,

 2. zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalů, ve kterých mu bude zboží dodáváno,

 3. reklamovat zboží dodávané Společností v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Reklamačním řádem Společnosti, umístěném na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz,

 4. V případě, nebude-li mít klient možnost převzít si denní set pět jídel v období jeho účasti v programu abcDieta, z jakýchkoliv důvodu a nebude o tom Společnost informovat nejméně 72 hodin (platí pro režimy KLASIK – tedy bez výjimek)/ 96 hodin (platí pro režimy VEGETARIÁNSKÝ, DIABETICKÝ, BEZLEPKOVÝ, BEZLAKTÓZOVÝ, KETO, JATERNÍ) předem (rozumí se před doručením zboží - formou SMS nebo telefonicky na číslo 733 178 645 nebo na email - info@abcdieta.cz) Společnost není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.

IX. Sankce

1. Společnost a Klient sjednávají, že pokud Klient poruší svou povinnost dle části IV. odst. 2 těchto smluvních podmínek, je Společnost oprávněna požadovat po Klientovi smluvní pokutu ve výši odpovídající alikvotní části ceny za účast v programu abcDieta zaplacené Klientem, kterou Klient nevyčerpal. Klient výslovně souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna tuto smluvní pokutu jednostranně započítat oproti Klientem zaplacené ceně za účast na programu abcDieta. Klient uzavřením smlouvy se Společností vyjadřuje výslovný souhlas s tímto ustanovením o smluvní pokutě a přiměřeností smluvní pokuty.

2. Společnost a Klient sjednávají, že pokud Klient poruší svou povinnost a na určeném místě dodání a/nebo v určeném čase dodání zboží nepřevezme, aniž by o této skutečnosti Společnost v souladu s těmito smluvními podmínkami předem informoval, a nevyzvedne-li si nedoručený denní set jídel ani v dodatečné lhůtě ve smyslu části VI. odst. 3 těchto smluvních podmínek, připadne za každé jednotlivé porušení této povinnosti klientem alikvotní část ceny za účast na programu abcDieta, konkrétně v ceně nepřevzatého zboží, balného a dopravy, Společnosti jako smluvní pokuta. Klientovi nebude v takovém případě ze strany Společnosti poskytnuta žádná finanční ani jiná kompenzace. Klient je v takovém případě současně povinen za každé jednotlivé porušení své povinnosti převzít zboží na určeném místě a v určeném čase zaplatit Společnosti smluvní pokutu, která je sjednána ve výši nákladů na dopravu jedné dodávky zboží na určené místo dodání, dle části III., odst. 1, písm. b) těchto smluvních podmínek.

3. Společnost a Klient si sjednávají, že pokud Klient poruší svoji povinnost k dočerpání Zboží dle části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek, připadne Společnosti jako smluvní pokuta alikvotní část ceny za účast v programu abcDieta zaplacené klientem, která odpovídá ceně na denní sety jídel, balné a dopravu, které klient neodebral ve lhůtě dle části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek.

X. Trvání smlouvy

1. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem potvrzením klientovi objednávky Společností.

2. Smlouva zaniká následujícími způsoby:
a) písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni v dohodě sjednanému,
b) uplynutím doby, po kterou se klient účastní na programu abcDieta,
c) odstoupením klienta od smlouvy v souladu s Reklamačním řádem Společnosti, umístěném na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz. Klient je povinen odstoupení od smlouvy Společnosti oznámit písemnou formou, když odstoupení je účinné ke dni následujícím po prokazatelném doručení oznámení o odstoupení od smlouvy Společnosti,
d) uplynutím lhůty, ve které je klient povinen vyčerpat obsah programu abcDieta v souladu s části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek,

e) neuhrazením ceny za účast na abcDieta programu.

XI. Ochrana osobních údajů

1.Společnost se zavazuje zpracovávat a nakládat s údaji a daty poskytnutými Klientem v rámci programu abcDieta v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a toliko za účelem řádného plnění svých závazků ze smlouvy, jakož i k marketingovým účelům v oblasti zdravé výživy a stravování.

2.Společnost je povinna ochránit osobní údaje Klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji Klienta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a přísl. ust. zákona o zpracování osobních údajů.

3. Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla klientem sdělena během registrace klienta do sekce klienta prostřednictvím webových stránek Společnosti www.abcdieta.cz jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje klienta nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky ( dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

XII. Závěrečná ujednání

1. Veškeré podmínky smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. V případě, ukáže-li se následně některé z ustanovení těchto smluvních podmínek jako neplatné či neúčinné, neznamená tato skutečnost neplatnost smluvních podmínek jako celku. Společnost se zavazuje takovéto neplatné či neúčinné ujednání nahradit jiným, obsahově shodným ujednáním, avšak platným a účinným, a informovat o této změně klienta. Pokud klient neprojeví se změnou nesouhlas do 15 dnů ode dne jejího oznámení, má se za to, že se změnou smluvních podmínek souhlasí.

3. Tyto závazné smluvní podmínky platí ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti, když jejich platnost trvá po celou dobu jejich zveřejnění. Jakákoliv změna či doplnění závazných smluvních podmínek se nevztahuje zpětně na Smlouvy s klienty již uzavřené, pakliže s tím klient nebude písemně souhlasit. O jakékoliv změně či doplnění těchto závazných smluvních podmínek bude Společnost klienty, popř. zájemce o její služby, předem informovat..


V Praze dne 05.01.2022

Abeceda Zdraví s.r.o.

Jana Haklová - jednatelka


 Krabičkové diety

ABC již vyzkoušeli:
Získejte přehled o slevách a akcích pořádaných ABC dietou:
E-mail:
Z odběru se můžete vždy odhlásit na této stránce.
KP3, s.r.o.
M.R.Štefánika 10
902 01 Pezinok
info@abcdieta.cz
BMI kalkulačka
Dotazy, změny jídelníčku nebo objednávky krabičkové diety můžete provést na telefonním čísle (po-pá od 8:00-16:00)
733
178
645
Dotazy, změny jídelníčku nebo objednávky krabičkové diety můžete provést na telefonním čísle (po-pá 8:00 - 16:00) 733
178
645
CZ EN DE
Přihlášení do klientské sekce
Přihlášení do klientské sekce
Připomenutí hesla
Lákavé snídaně, svačiny, obědy i večeře Perfektní chuť, kvalitní a svěží suroviny Pobočky máme v těchto městech České republiky